BGIF

BGIF


BGIF > BGIF Senior Klub

BGIF Senior Klub


Formål
At tilbyde arbejdsfri seniorer de aktiviteter som måtte have medlemmernes interesse, og samtidig lægge op til hyggeligt samvær.


LOVE OG VEDTÆGTER FOR

BRAMDRUPDAM GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENINGS SENIOR KLUB1.

    1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Bramdrupdam Gymnastik- og Idrætsforenings Senior klub, kaldet B.G.I.F. Senior Klub. Foreningen er hjemmehørende i Bramdrupdam Hallerne. Bramdrupskovvej 110. Bramdrupdam, DK 6000 Kolding.

 

2. Foreningens formål:

 

Foreningens formål er at  tilbyde seniorer aktiviteter som måtte have medlemmernes interesse f. eks. Badminton, tennis, kortspil, billard. M.m.

 

3. Foreningens medlemsforhold.

 

3.1. Foreningen kan som medlem optage enhver interesseret passiv som aktiv                  person,der vil indordne sig under de for foreningen gældende love og                        vedtægter.

3.2. Bestyrelsen kan dog nægte en person optagelse eller udelukke et medlem,                dersom særlige forhold taler derfor. Den udelukkede kan indbringe sagen for            den førstkommende generalforsamling.

 

 4. Foreningens organisation.

 

4.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Beslutninger afgøres ved

        Simpel flertal. Såfremt der er lige mange stemmer, er formandens stemme

        Afgørende.

4.2. Foreningen tegnes af formand og kasserer. 

4.3. Bestyrelsen kan starte aktiviteter op efter ønske. 

4.4. For hver aktivitet udnævnes af bestyrelsen en aktivitetsleder, der har ansvaret          for Aktiviteten. Aktivitetslederen kan ikke disponerer økonomisk uden                      bestyrelsens accept.

4.5. Foreningen er underlagt B.G.I.F. Gymnastik og Idrætsforening.

4.6. Foreningen kan tilslutte sig de organisationer, der skønnes nødvendige for at

        Deltage i de aktiviteter foreningen har ønsket.

4.7. Foreningen er pligtig til at holde B.G.I.F.s forretningsudvalg orienteret.

4.8. Foreningener pligtig til, såfremt BGIF hovedbestyrelsen finder det fornødent,

        At fremvise medlems-og kassebøger forr forretningsudvalget eller revisorer.

4.9. I tilfælde af at foreningen opløses eller udtræder af B.G.I.F. tilfalder dens dens

        Ejendele og formue B.G.I.F.

4.10.Ansøgninger om støtte fra fonde, B.G.I.F.s venner m.v. skal sendes via                     B.G.I.F.s  Hovedbestyrelse.

 

5. Foreningens myndighed og ledelse.

 

5.1.  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens sager, og

         Afgør alt ved simpel majoritet, dog fordres til lovændringer og udelukkelse

         2/3 af de afgivne stemmer. 

5.2.  Stemmeberettiget er medlemmer af B.G.I.F. Senior Klub som har betalt det af

         generalforsamlingen  fastsatte kontingent. 

5.3.  Såfremt et medlem ønsker det, skal valg være skriftligt. 

5.4.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende                 dagsorden.

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Fremlæggelse af regnskab forr det forløbne år til godkendelse (Regnskabsåret er lig kalenderåret.)

4.      Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder kontingent.

5.      Valg til bestyrelsen. I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand og kasserer.

6.       Valg af Revisor og Revisorsuppleant.

7.      Indkomne forslag.

8.      Eventuelt

                     5.5. Generalforsamlingen skal for at være lovlig indvarslet, være indkaldt med                               mindst 14 dages varsel, ved avertering i lokalt omdelt blad eller opslag.

                     5.6  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være                                             formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

                      5.7.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

                      5.8. Ingen fraværende kan vælges, med mindre der foreligger skriftlig tilsagn
                                fra denne/de foreslåede, eller der på anden måde er givet tilsagn.

                      5.9.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i
                              bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ti medlemmer                                         skriftligt anmoder formanden herom. Anmodningen skal være bilagt                                     motiveret dagsorden eller forhandlingsemne. Ekstraordinært                                                 generalforsamling skal indkaldes med sædvanlig varsel, og skal                                             imødekommes senest 21 dage efter anmodningen.

                      6. Foreningens opløsning.                        

                      6.1.  B:G:I:F: Senior klub kan kun opløses, når dette er vedtaget                                   på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst                                   2/3 stemmers majoritet og mindst
                              14 dages mellemrum og at B.G.I.F.s  forretningsudvalg                                         godkender dette.
                      6.2.  Såfremt opløsningen finder sted, skal foreningens midler og
                              effekter overdrages B.G.I.F. Gymnastik og Idrætsforening.

 

Således vedtaget på denb stiftende generalforsamling den 20. februar 2003

 

Poul Carlsen             Peter Hermasen                  Erik Gundtoft
Dirigent                   Formand                             Næstformand

Jens Erik Westh        Bodil Krintel                        Ove Rønholt.
Kasserer                  Bestyrelseswmedlem            Bestyrelsesmedlem

 

 

Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening