BGIF

BGIF


BGIF > BGIF Senior Klub

BGIF Senior Klub


Formål
At tilbyde arbejdsfri seniorer de aktiviteter som måtte have medlemmernes interesse, og samtidig lægge op til hyggeligt samvær.


LOVE OG VEDTÆGTER FOR

BRAMDRUPDAM GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENINGS SENIOR KLUB.

    1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Bramdrupdam Gymnastik- og Idrætsforenings Senior klub, kaldet B.G.I.F. Senior Klub. Foreningen er hjemmehørende i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, Bramdrupskovvej 110. Bramdrupdam, DK 6000 Kolding.

 

2. Foreningens formål:

 

Foreningens formål er at  tilbyde seniorer aktiviteter, som måtte have medlemmernes interesse f. eks. badminton, tennis, bordtennis, kortspil og billard. m.m. og samtidig lægge op til hyggeligt samvær.

 

3. Foreningens medlemsforhold.

 

3.1. Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er bindende for 1 år ad gangen.

3.2. Bestyrelsen kan dog nægte en person optagelse eller udelukke et medlem, dersom særlige forhold taler derfor. Den udelukkede kan indbringe sagen for den førstkommende generalforsamling.

 

 4. Foreningens organisation.

 

4.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Beslutninger afgøres ved
 
simpel flertal. Såfremt der er lige mange stemmer, er formandens stemme
afgørende.

4.2. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
 

4.3. Bestyrelsen kan starte aktiviteter op efter ønske, der harmonerer med foreningens formål.

4.4. For hver aktivitet udnævnes af bestyrelsen en aktivitetsleder, der har ansvaret for aktiviteten. Aktivitetslederen kan ikke disponerer økonomisk uden bestyrelsens accept.

4.5. Foreningen er underlagt B.G.I.F. Gymnastik og Idrætsforening.

4.6. Foreningen er pligtig til at holde B.G.I.F.s forretningsudvalg orienteret.

4.7. Foreningener pligtig til, såfremt BGIF hovedbestyrelsen finder det fornødent,
at fremvise medlems-og kassebøger for forretningsudvalget eller revisorer.

4.8. I tilfælde af at foreningen opløses eller udtræder af B.G.I.F. tilfalder dens
ejendele og formue B.G.I.F.

4.9. Ansøgninger om støtte fra fonde, B.G.I.F.s venner m.v. skal sendes via              B.G.I.F.s  Hovedbestyrelse.

 

5. Foreningens myndighed og ledelse.

 

5.1.  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens sager, og
afgør alt ved simpel majoritet, dog fordres til lovændringer og udelukkelse
2/3 af de afgivne stemmer.
 

5.2.  Stemmeberettiget er medlemmer af B.G.I.F. Senior Klub som har betalt det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent. 

5.3.  Såfremt et medlem ønsker det, skal valg være skriftligt. 

5.4.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende                 dagsorden.

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (Regnskabsåret er lig kalenderåret.)

4.      Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse,   herunder kontingent.

5.      Valg til bestyrelsen. I lige år vælges 2 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.     Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant. Vælges for 1 år af gangen.

8.  Indkomne forslag.

9.  Eventuelt.


  5.5. Generalforsamlingen skal for at være lovlig indvarslet, indkaldes med           mindst 14 dages varsel, ved avertering i lokalt omdelt blad eller opslag.

  5.6.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være                     formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

  5.7.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


         

                  5.8. Ingen fraværende kan vælges, med mindre der foreligger skriftlig tilsagn
                   fra denne/de foreslåede, eller der på anden måde er givet tilsagn.


    5.9.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i
     bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst ti medlemmer skriftligt anmoder formanden herom. Anmodningen skal være bilagt motiveret dagsorden eller forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel, og skal imødekommes senest 21 dage efter anmodningen.

                   6. Foreningens opløsning.                        

    6.1.  B.G.I.F. Senior klub kan kun opløses, når dette er vedtaget                                   på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst                                   2/3 stemmers majoritet og mindst
            14 dages mellemrum og at B.G.I.F.s  forretningsudvalg                                         godkender dette.

     6.2.  Såfremt opløsningen finder sted, skal foreningens midler og
             effekter overdrages B.G.I.F. Gymnastik og Idrætsforening.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. januar 2018

 

Teddy Schønberg     Jørgen Ravn                        Ejnar Askjær
Dirigent                   Formand                             Næstformand

Birgit Rode               Keld Schorling                     Knud Eskelund
Kasserer                  Sekretær                             Bestyrelsesmedlem

 

 

Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening